Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE ELMA WEBSHOP

 gevestigd en kantoorhoudende te Soesterberg, sterrenbergweg 50

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ELMA WEBSHOP en op alle met ELMA WEBSHOP aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,  Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ELMA WEBSHOP ingestemd is.
1.5 De internetsite van ELMA WEBSHOP richt zich uitsluitend op de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ELMA WEBSHOP in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 ELMA WEBSHOP behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van ELMA WEBSHOP en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit  of telefonisch, of per fax, of per E-mail, kenbaar gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of per post is verzonden naar het door Koper opgegeven email adres of hoofdadres.
2.6 Koper en ELMA WEBSHOP  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. het ontbreken van een handtekening doet niets  af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ELMA WEBSHOP zullen, voor zover de wet dat toelaat, gelden als een bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ELMA WEBSHOP garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen van de verwachting kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die ELMA WEBSHOP in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ELMA WEBSHOP worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, rembours,contant of Ideal.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op Rabo rekening no:  IBAN NL45RABO0136761194 t.n.v. ELMA WEBSHOP  Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. 4.2  Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ELMA WEBSHOP als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is ELMA WEBSHOP bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ELMA WEBSHOP ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ELMA WEBSHOP kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Mocht een afgesproken levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de klant over op het moment waarop deze  juridisch en/of feitelijk aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met  de Koper  waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht  een herroepingrecht uit te oefenen binnen dertig (30)dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgesloten producten die:
- tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de Koper;
- klanten specifiek zijn geproduceerd
- beschadigd of niet in de originele verpakking zijn geretourneerd.

6.2 Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan zorgt  ELMA WEBSHOP voor terugbetaling binnen 7 dagen.
6.3 Indien de Koper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de Kant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 ELMA WEBSHOP garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 ELMA WEBSHOP is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ELMA WEBSHOP.  ELMA WEBSHOP is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien ELMA WEBSHOP, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ELMA WEBSHOP of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, of is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden ELMA WEBSHOP te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ELMA WEBSHOP mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan ELMA WEBSHOP  te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ELMA WEBSHOP zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de Koper jegens ELMA WEBSHOP of kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is ELMA WEBSHOP niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij  ELMA WEBSHOP of haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.
11.1 ELMA WEBSHOP zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. ELMA WEBSHOPneemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen wordne voorgelegd aan de absoluut bevoegd rechter te Utrecht, Nederland

13. Links
13.1 De site van ELMA WEBSHOP kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft ELMA WEBSHOP geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan ELMA WEBSHOP  vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan ELMA WEBSHOPvragen, verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die ELMA WEBSHOP  zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u ELMA WEBSHOP hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw email adres heeft opgegeven

©2016 ELMA B.V. | Disclaimer Elma@twitter